Driftsinformation

Ved driftsforstyrrelser sker flg.:
Der informeres:

1. Ved opslag på “Bevar Rinkenæs”.
2. Ved mail til de forbrugere, der har bedt om at komme på Vandværkets alarmeringsliste.

Rinkenæs Vandværk har desværre en difference på ca. 10%  mellem udpumpning og udfakturering. Tab!
Et ledningsnet uden tab er utopi. Men dette tab er for stort.
Desværre ved vi om eftersøgningen:
Den er meget tidskrævende.
Den skal helst foregå på tider af døgnet med lavt forbrug.
Den vil som regel genere en gruppe forbrugere.
Bemærk: Når en ledning har været “lukket”, vil den langsomt tømmes – delvist eller helt. Når der opfølgende lukkes op igen, vil gennemstrømningen i starten være ret voldsom. Derfor løsrives partikler, der har bundfældet sig. Disse partikler giver “farvet” vand hos forbrugerne, og er partiklerne store nok, kan de sætte sig i forbrugernes filtre på vandhaner med mere.
Resultat: lavt tryk. “Medicin”: rens jeres filtre!

Vandværket har i dag 5 afgrænsede “distrikter” med distriktsmålere: Sandagervej, Stranderød, Kardemommevej-Buskmosevej, Hvedemarken og Krusåvej-Fjordvejen.
Har kan vi hurtigt konstatere, om der er forskel i distriktsmålerens tal og summen af forbrugernes tal.
Vi ville gerne etablere flere “distrikter” – men ringforbindelser gør det besværligt, og ved meget stor dimension på forsyningsledningen er etableringen ALT for kostbar.
At sætte et sporingsfirma på arbejdet vil på det nærmeste ruinere os.

10. maj 2021: Det nye Vandværk er nu koblet direkte på forsyningsnettet i 3 separate stordistrikter – med egen (ny!) måler.
Dette tiltag giver mulighed for at udpumpe med 3 forskellige tryk.
Driftsforstyrrelser vil forekomme, når vi i den næste tid måler og justerer trykket i forsyningsledningerne.
Det har desværre vist sig at være mere tidskrævende end forudset.
Mail til vvpasser@rinkenaesvand.dk så AM kan koordinere indsatsen.