Rinkenæs Vandværk
Godt vand - Giver liv
Name: DSC_0316.JPG.
Name: DJI_0175-Kopi-2-300x200.jpg.
Name: Filter.jpg.
Name: Pumper.jpg.
Vedtægter
§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet, der er stiftet den 3.5.1934, er et andelsselskab ved navn Rinkenæs Vandværk.Selskabet har hjemsted i Gråsten Kommune.Vandforsyningen administreres efter gældende regulativ og denne vedtægt. Afgifter betales i henhold til takstblad.

§ 2 – Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§ 3 – Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere – indenfor værkets forsyningsområde – som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser
Medlemmerne hæfter personligt og solidarisk overfor trediemand for enhver forpligtelse, selskabet har påtaget sig. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive optageIseserklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt nærværende vedtægt, som udleveres ved anmeldelsen.

De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med regulativet, vedtægterne og takstbladet.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende skifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor skabet. Sker dette ikke, mister medlemmet sin ret til andelsselskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt.

Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en deklaration, tinglyst og pantestiftende, på ejendommen sikrer betaling af faldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr. i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan forudsat vandforbrugende virksomhed ophører).

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Levering til ikke medlemmer (købere)
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.Bestyrelsens beslutning kan indankes for generalforsamlingen.

§ 8 – Anlæg
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger. I forbindelse med udvidelse af vandværkets ledningsnet, herved nye tilslutninger, lader selskabet ledningsnettet udføre til og med jordstophanen. Denne anbringes ca. 0.5 m fra privat skel.

Dette arbejde udføres for aftagerens regning. Efter endt udførelse overtager selskabet hovedledningsnettet og stikledninger indtil stophanen og vedligeholder dette. Jordstophanen til de respektive ejendomme tilhører ejeren, der har vedligeholdelsespligten.

Ved udvidelser eller ændringer af ledningsnettet skal installatøren levere tegning over placering af rør, ventiler m.v. såvel til vandværket som til byggemyndigheden.

Ved byggemodning af flere grunde skal den eller de, der foretager byggemodningen udrede udgifterne ved etablering af vandforsyningen i det pågældende område. Det skal tilstræbes, at nedlægning af vandledninger foretages i takt med den øvrige byggemodning.

§ 9 – Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 – Indskrænkninger i vandleverancen
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jvf. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyningen af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse fra bestyrelsen. Vandspild er forbudt, jvf. regulativet.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en passende bod eller lignende særafgift.

§ 11 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til hvert enkelt medlem, eller ved avertering i lokalavis efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til formanden inden den 15. februar.

Eventuelle indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan drøftes under eventuelt.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Revisorer vælges for 2 år og kan genvælges.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 12 – Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end én stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af andelshaverne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling.

Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen godkendes af långiveren.

§ 13 – Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen. Lige år afgår 3 medlemmer, ulige år 2. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og nyanlæg.

Bestyrelsen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.

Den har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 14 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af formanden eller et medlem af bestyrelsen.

§ 15 – Regnskabet
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt eventuelt et af bestyrelsen valgt revisionsfirma. Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelsen.

§ 16 – Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsninger kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 6. maj 1993, og igen den 2. juni 1993. De træder i kraft den 3. juni 1993.

Bestyrelsen:
  Jørgen Petersen    Gerhard Jessen    Johannes Børm     Gunnar Jepsen     Erik Føgh     

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rinkenæs Vandværk
Nederbyvej 76, 6300 Gråsten
Mobil: 73 67 58 13
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net